YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE EĞİTİMİ TURKISH COURSES FOR FOREIGNERS - Türk Amerikan Derneği

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE EĞİTİMİ TURKISH COURSES FOR FOREIGNERS

Yabancılara Türkçe Öğretimi Yöntemleri

Bu yöntemler sırasıyla:

a. Dil Bilgisi Çeviri Yöntemi
b. Doğal Yöntem
c. İşitsel – Dilsel Yöntem
d. İşitsel – Görsel Yöntem
e. Bilişsel Yöntem
f. İletişimci Yöntem
g. Seçmeci Yöntem, şeklindedir.

Dil Bilgisi – Çeviri Yöntemi

Dil bilgisi – çeviri yöntem, dil öğretim yöntemleri arasında en uzun süre kullanılan yöntemdir. İlk zamanlar Latincenin öğretimi için uygulanan yöntem, ilerleyen dönemlerde diğer dillere de adapte edilmeye başlanmıştır. Dil bilgisi – çeviri yöntemi, yabancı dil öğretiminde dil bilgisini ve bire bir çeviriyi merkeze konumlandıran bir yöntemdir. Bu yöntemin amacı gramer ve çeviri bilgisi vermek değil; aksine gramer ve çeviri aracılığıyla yabancı dil öğretmektir.

Doğal Yöntem

Bu yöntemde dil öğretiminin, öğrencinin ana dilini öğrendiği gibi öğrenebileceği görüşü savunulmaktadır. Yöntemde dil bilgisi kurallarının açıkça verilmesi yerine, öğrencilerin dil bilgisi kurallarını kendilerinin çıkarımlar yoluyla edinebileceği düşünülmektedir. Yeni bir dilin dil bilgisi yapıları öğretilirken tekrar, ezber ve alıştırmanın ön planda olduğu yöntemde dil bilgisi öğretimi tümevarım yaklaşımına göre yapılmaktadır. Doğal yöntemin başarıya ulaşabilmesi için, öğrencilerin öğrenme ortamında ana dilin kullanılmaması gerekmektedir.

İşitsel – Dilsel Yöntem

Bu yöntem yabancı dilin dinleme ve konuşma becerilerine öncelik verip dildeki kalıp ifadeleri öğretmek yoluyla edinebileceğini savunur. İşitsel – dilsel yönteme göre yabancı dil edinim sürecinde dil bilgisi kuralları tek başına verilmemeli, tekrar yöntemleriyle alışkanlık oluşturularak ve örnek cümleler üzerinden pratik yapılarak dil öğretimi yapılmalıdır. Sesli eğitime önem verilen yöntemde, anadil öğretiminde olduğu gibi öncelikle temel ve basit cümle yapıları sırayla verilerek öğretilmeye çalışılmakta, ardından da öğrencilerden bu cümlelere yapı yönüyle benzeyen yeni cümleler kurması beklenmektedir.   

İşitsel – Görsel Yöntem

Bu yöntem, işlenen konuların görsel materyaller ile desteklenmesi temeline dayanmaktadır (Şahin, 2013). Somut kavramlar, öğrencilerin zihinlerinde anlamlandırılması için görsel unsurlarla ifade edilmeye çalışılmaktadır. Böylece kavramların öğrenilmesi ve kalıcılığı daha nitelikli gerçekleştirilir. Örneğin kültürel içerikli etkinliklerde görsellere yer verilmesi öğrencilerin nesneler ve kavramlar arasında bağlantı kurmaları noktasında son derece önemlidir (Demircan, 2013).

Görme ve işitmeye dayanan bu yöntem, dil öğretiminde teknolojinin yer almasıyla gündeme gelmiştir. Yazılı metinler yerine görsel materyallerin kullanılması dil öğretimi açısından öğrencilerdeki duyuşsal gelişimi de geliştirmektedir (Güzel ve Barın, 2013).

Bilişsel Yöntem

 Bilişsel yöntemde öğrenme ve düşünme birbiriyle orantılı olarak işlenmektedir. Bu öğrenme süreci öğrenenler için dil öğrenimini daha zevkli hâle getirir. Bu yaklaşıma göre dil alışkanlıklar bütünü olarak değil, yaratıcı bir süreç olarak ele alınmaktadır. Öğretmen etkinlikleri sürekli vermek yerine, dil yapısını düşündürerek dil öğrenmeyi kolaylaştıran bir rehber rolündedir (Demirel, 2012).

Dil öğretim yöntemleri arasında dil bilgisi konusuna en fazla ağırlığı veren yöntem bilişsel yöntemdir.

İletişimci Yöntem

İletişimci yaklaşımın kullanım özellikleri:

 • Öğrenci için anlamlı olan sözlü ve yazılı iletişim etkinliklerine ağırlık verilir.
 • Öğretim öğrenci merkezlidir
 • Öğretim etkinlikleri daha çok karşılıklı diyalog, grup çalışması benzetim, problem çözme ve eğitsel oyunlarla öğrenime dayanır
 • Amaç dilde yazılmış ve günlük iletişimde kullanılan özgün materyaller öğretim için kullanılır
 • Öğretmenin hem ana dilde hem de amaç dilde yeterli olması istenir
 • Öğretmenin rolü, öğrencilere amaçlarına uygun bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olmaktır (Demirel, 2012).

Seçmeci Yöntem

Yöntem seçme tekniği olarak tanımladığımız seçmeci yöntemde;

 • Dört temel becerinin birbirine denk gelecek şekilde verilmesine
 • Dil öğretiminin gerçek hayatta uygulanabilir olmasına
 • Gerekli açıklamalar dışında hedef dil dışında bir dil kullanılmadan öğretim yapılmasına
 • Öğretimin basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru olmasına
 • Dil bilgisi öğretiminde bir seferde tek bir yapının verilmemesine ve bu yapının tam olarak öğrenilmeden bir başka yapıya geçilmemesine önem verilmektedir.

 

 

TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS METHODS

These methods are:

a. Grammar Translation Method

b. Natural Method

c. Auditory - Linguistic Method

d. Audiovisual Method

e. Cognitive Method

f. Communicative Method

g. The Selective Method is.

Grammar - Translation Method

The techniques in the application of this method are as follows:

• Deductive explanation and application of theories

• Translation of literary pieces into their mother tongue by students

• Answering questions for reading comprehension

• Finding synonyms and antonyms of words

• Finding partnerships between the target language and the native language

• Filling the gaps

• Memorization

• Using the given words in sentences

Natural Method

In this method, it is advocated that language teaching can learn the student's mother tongue as he learns it. Instead of giving grammar rules explicitly in the method, it is thought that students can acquire grammar rules themselves through inferences. While teaching grammar structures of a new language, in the method where repetition, memorization and exercises are at the forefront, grammar teaching is carried out according to the inductive approach. In order for the natural method to be successful, the mother tongue should not be used in the learning environment of the students.

Auditory - Linguistic Method

This method argues that a foreign language can be acquired by giving priority to listening and speaking skills and by teaching stereotypes in the language. According to the auditory-linguistic method, grammar rules should not be given alone in the foreign language acquisition process, language teaching should be done by forming a habit with repetition methods and practicing through sample sentences. In the method, which gives importance to vocal education, as in mother tongue teaching, it is tried to be taught by giving basic and simple sentence structures sequentially, and then students are expected to form new sentences that resemble these sentences in terms of structure. The method aims to teach grammar in sentences, and grammar teaching is done by induction technique.

Auditory - Visual Method

This method is based on supporting the topics covered with visual materials (Şahin, 2013). Concrete concepts are tried to be expressed with visual elements in order to make sense of students' minds.

This method, which is based on seeing and hearing, came to the fore with the inclusion of technology in language teaching. Using visual materials instead of written texts also improves the affective development of students in terms of language teaching (Güzel & Barın, 2013).

Cognitive Method

This method put forward an opinion against the auditory-linguistic method, as it is based on mental skill and creativity by considering language as a cognitive system instead of teaching structures by repetition as in the auditory-linguistic method.

For a learner who is just starting to learn the target language, learning by imitation has an important place. According to Hengirmen (1993): “… a person who has just started language teaching cannot suddenly grasp all the rules of the language he has learned. These rules and some sentence patterns can be made meaningful later on by memorizing them at the beginning ”. From this point of view, induction and deduction techniques should be used together in order to use the cognitive method more effectively. The student's comprehension of the logic of the language by reproducing the sentence strings without being too dependent on grammar rules while using the language in his daily life makes the learning process easier and more effective.

Whatsapp Destek
x
İletişime Geçmek İçin Hemen Tıklayınız
Whatsapp